Czcionka:

Kontrast:

Zarządzanie ryzykiem

Skoordynowane działania w zakresie kierowania organizacją biorąc pod uwagę zidentyfikowane ryzyka to kluczowy element nowoczesnego zarządzania, które na celu ma ograniczenie sytuacji kryzysowych.

Pełnienie funkcji IOD

Każda organizacja, aby osiągnąć planowane rezultaty podejmuje ryzyko. Z ryzykiem tym związane są szanse na osiągnięcie sukcesu, jak i porażki. Podejmowane decyzje operacyjne zawsze są nim obarczone, a w szczególności, gdy dotyczą środków finansowych.

Metodyka jaką stosujemy obejmuje integrację zarządzania ryzykiem z istniejącymi procesami, co pozwala nam określić, jakie zdarzenia mogą wpłynąć na funkcjonowanie organizacji oraz czy to będzie wpływ pozytywny, czy negatywny. Prawidłowe podejście do zarządzania ryzykiem zmienia sposób reagowania ze statycznego modelu, na model pro aktywny, czyli przewidujący możliwe scenariusze i metody działania.
Nasz zespół ekspertów po konsultacjach i wizycie w organizacji zidentyfikuje możliwe ryzyka występujące w Państwa organizacji i zaproponuje wprowadzenie odpowiednich mechanizmów minimalizujących skutki występowania.

Ryzyko? a co to?

Organizacje często mają problem ze zidentyfikowaniem ryzyk ponieważ nie wiedzą, co właściwie jest ryzykiem. Najogólniej mówiąc o ryzyku możemy mówić, jeżeli z prawdopodobieństwem wystąpienia pewnego zdarzenia połączymy skutek wystąpienia tegoż zdarzenia. Możemy mieć do czynienia z dwoma grupami ryzyka: z zagrożeniami (negatywne czynniki ryzyka) oraz z szansami (pozytywne czynniki ryzyka).

Proces zarządzania ryzykiem polega na systematycznym stosowaniu odpowiednich polityk, procedur i praktyk zarządzania względem działań w zakresie komunikacji, konsultacji, ustanawiania kontekstu, oraz identyfikowania, analizowania, ewaluacji, postępowania z ryzykiem, monitorowania i przeglądu ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem określa międzynarodowa norma ISO 31000 oraz jej polski odpowiednik. Normy te przedstawiają skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do szeroko pojętego ryzyka.
Ryzyko możemy definiować w różny sposób z uwagi na zróżnicowane kryteria i tak:

  • ze względu na efekt – ryzyko specyficzne, ryzyko systemowe,
  • ze względu na możliwe rozwiązania – ryzyko czyste, ryzyko spekulacyjne,
  • ze względu na czas – ryzyko krótkoterminowe, ryzyko długoterminowe,
  • ze względu na zmiany w otoczeniu i postęp – ryzyko statyczne, ryzyko dynamiczne,
  • ze względu na miarę skutków – ryzyko finansowe, ryzyko pozafinansowe.

Zapytaj o wdrożenie w Twojej firmie

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

W pozostałych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:

sekretariat@volvox.pl