Czcionka:

Kontrast:

Audyt Systemu Antykorupcyjnego

Działania antykorupcyjne wpisują się w standardy dobrych praktyk wiodących firm na arenie międzynarodowej. Funkcjonujący Kodeks Etyki w organizacji jest atutem przy podejmowaniu współpracy, zawieraniu kontraktów i zatrudnianiu współpracy.

Korupcja  – to żądanie,  proponowanie,  wręczanie  lub  przyjmowanie,  bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej  obietnicy,  które  wypacza  prawidłowe  wykonywanie  jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę.

Całkowite wyeliminowanie korupcji jest niemożliwe, jednak wszystkie organizacje  publiczne i prywatne powinny podejmować wszelkie środki techniczne, systemowe dążąc do jej ograniczenia poprzez podnoszenie świadomości, zmianę postaw i zachowań. Jednym z takich narzędzi jest norma ISO 37001.

Norma ISO 37001 zawiera wymagania i wytyczne dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania, przeglądu i doskonalenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Norma ISO 37001 ma na celu pomoc organizacji w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu przekupstwa i zachowaniu zgodności z przepisami antykorupcyjnymi oraz dobrowolnymi zobowiązaniami odnoszącymi się do jej działalności. Wymagania normy ISO 37001 mają charakter ogólny i w swoim zamierzeniu mają mieć zastosowanie do wszystkich organizacji (lub ich części) niezależnie od typu, wielkości i charakteru działalności oraz od sektora (publiczny, prywatny lub sektora non-profit). Norma ISO 37001 nie odnosi się w sposób wyraźny do oszustw, karteli i innych wykroczeń przeciwko przepisom antymonopolowym/zapewniającym wolną konkurencję, prania brudnych pieniędzy oraz innych działań dotyczących praktyk korupcyjnych (chociaż organizacja może rozszerzyć zakres systemu zarządzania o takie działania).

ISO 37001 opiera się na wytycznych różnych organizacji, takich jak Międzynarodowa Izba Handlu (ICC), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Transparency International i różnych rządów, reprezentujących globalne porozumienia w sprawie dobrych praktyk.

Zapytaj o wdrożenie w Twojej firmie

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

W pozostałych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:

sekretariat@volvox.pl