Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
Zarządzanie projektami
Posiadamy duże doświadczenie w zarzadzaniu projektami, głównie w zakresie informatyzacji podmiotów publicznych, w tym także opartymi o współfinansowanie z funduszy europejskich. Świadczymy usługi doradcze w obszarze nadzoru technicznego nad poprawnością przygotowania i realizacji inwestycji w szczególności:
• opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w części dotyczącej
   przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem zawartym we wniosku o dofinansowanie;
• opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie określenia
   warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
   nienaruszający zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji,
   a jednocześnie na wyłonienie kręgu wykonawców dających gwarancję prawidłowego wykonania
   przedmiotu zamówienia;
• przygotowywania wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
   w toku postępowań przetargowych w części dotyczącej przedmiotu zamówienia;
• oceny złożonych ofert w zakresie spełniania przez dostawy/usługi/roboty budowlane wymagań
   zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
• ustalenia szacunkowej wartości zamówienia;
Realizacja

W ramach zawartej umowy realizujemy usługi doradcze w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków poprzez:
• udzielenie wsparcia przy opracowywaniu projektów odpowiedzi na pytania wykonawców
   o wyjaśnienia treści SIWZ;
• rozstrzyganie w porozumieniu z Zamawiającym wątpliwości natury technicznej powstałych
   w toku wykonywania przedmiotu zamówienia,
• przestrzegania harmonogramu realizacji projektu,
• doradztwo technologiczne podczas rzeczowej części projektu - weryfikacja jakości
   wykonywanychprac i usług. 
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31