Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
Utworzenie Punktu Autoryzacji Profilu Zaufanego
Podstawę prawną stanowią:
1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67);
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia  2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji  publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 93, poz. 547).
Podmiot publiczny tworzący Punkt Potwierdzania musi opracować i wdrożyć własną  procedurę, która musi zawierać wpisy związane ze stworzeniem lub uzupełnieniem Polityk Bezpieczeństwa w zakresie autoryzacji Profilu Zaufanego.
Zakres wdrożenia możemy rozgraniczyć na obszar całej jednostki bądź na trzy wydziały które będą się zajmowały obsługą Punktu Autoryzacji Profilu Zaufanego to jest: Biuro Obsługi Mieszkańca, Pion IT, Wydział Organizacyjny.
Usługa którą oferujemy obejmuje między innymi:
1. Audyt organizacyjny i infrastruktury  teletechnicznej w obszarze działania systemu,
2. Przygotowanie dokumentacji systemu ZBI w oparciu o normę PN EN/ ISO 27001  dla  obszaru działania systemu,
3. Przeprowadzenie 1 dniowego cyklu szkoleniowego systemu SBI  dla kadry zarządzającej, dla personelu urzędu  z zakresu ZBI,
4. Przygotowanie i opracowanie Procedury Zarządzania Profilami Zaufanymi, na podstawie dokumentu „Ramowa procedura zarządzania Profilami Zaufanymi”,
    który zawiera plik o nazwie „Ramowa procedura profilu zaufanego” do pobrania ze strony ePUAP,
5. Przygotowanie wniosku do ministra do spraw informatyzacji (Minister Administracji i Cyfryzacji) o utworzenie punktu zgodnie z opisem dostępnym w
    dokumencie: Procedura utworzenia punktu potwierdzającego i zarządzającego profilami zaufanymi ePUAP dostępnym na stronie ePUAP,
6. Opracowanie (przy współpracy z lokalnym administratorem ePUAP-administrator zarządzający kontem ePUAP podmiotu publicznego) wyciągu z instrukcji
    kancelaryjnej podmiotu, określającego postępowanie z dokumentacją,
7. Opracowanie(przy współpracy z lokalnym administratorem ePUAP) poświadczonej przez organ podmiotu publicznego kopii dokumentacji, funkcjonującej w
    danym urzędzie instrukcji zarządzania systemem informatycznym z uwzględnieniem dokumentu:
    Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych, którą zawiera plik o nazwie:
    Procedura administratora profilu zaufanego do pobrania ze strony ePUAP,
8. Przygotowanie umowy, uzupełnionej właściwymi danymi, powierzenia danych osobowych, na podstawie wzoru umowy dostępnego na stronie ePUAP,
9. Opracowanie(przy współpracy z lokalnym administratorem ePUAP) poświadczonej przez organ podmiotu publicznego kopii dokumentacji, funkcjonującej w
    danym urzędzie polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji uwzględniającą ochronę danych osobowych.
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31