Czcionka:

Kontrast:

Zarządzanie projektami

Nasi inżynierowe dokonają analizy rzeczowej dla potrzeb projektu. Jeżeli zajdzie potrzeba opracują Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz poprowadzą projekt zgodnie ze standardami PRINCE2.

Pełnienie funkcji IOD

Posiadamy duże doświadczenie w zarządzaniu projektami, głównie w zakresie informatyzacji podmiotów publicznych, w tym także opartymi o współfinansowanie z funduszy europejskich. Świadczymy usługi doradcze w obszarze nadzoru technicznego nad poprawnością przygotowania i realizacji inwestycji w szczególności:

 • opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w części dotyczącej przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem zawartym we wniosku o dofinansowanie,
 • opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie określenia warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w sposób nienaruszający zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji,
  a jednocześnie na wyłonienie kręgu wykonawców dających gwarancję prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
 • przygotowywania wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  w toku postępowań przetargowych w części dotyczącej przedmiotu zamówienia,
 • oceny złożonych ofert w zakresie spełniania przez dostawy/usługi/roboty budowlane wymagań
  zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Realizacja

W ramach zawartej umowy realizujemy usługi doradcze w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków poprzez:

 • udzielenie wsparcia przy opracowywaniu projektów odpowiedzi na pytania wykonawców o wyjaśnienia treści SIWZ,
 • rozstrzyganie w porozumieniu z Zamawiającym wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania przedmiotu zamówienia,
 • przestrzegania harmonogramu realizacji projektu,
 • doradztwo technologiczne podczas rzeczowej części projektu – weryfikacja jakości wykonywanych prac i usług.

Zapytaj o wdrożenie w Twojej firmie

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

W pozostałych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:

sekretariat@volvox.pl