Czcionka:

Kontrast:

Kontrola zarządcza

Przygotowujemy między innymi system dokumentacji spełniający standardy Kontroli Zarządczej z zakresu wspierania zarządzania jednostką finansów. Wdrożenie zawiera cykl szkoleń dla pracowników.

Pełnienie funkcji IOD

Ustawa o Finansach publicznych nakłada wiele obowiązków wynikających z kontroli zarządczej na poniższe jednostki finansów publicznych:

Sektor finansów publicznych tworzą:

 • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 • związki metropolitalne;
 • jednostki budżetowe;
 • samorządowe zakłady budżetowe;
 • agencje wykonawcze;
 • instytucje gospodarki budżetowej;
 • państwowe fundusze celowe;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • uczelnie publiczne;
 • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.

Podczas wdrażania odpowiednich procedur spełniających wymagania Kontroli Zarządczej czeka wiele wątpliwości i problemów.

Zagadnienia, pojawiające się w ustawie często wymagają specjalistycznej wiedzy m.in. z zakresu zarządzania ryzykiem, obszar jakże w dzisiejszych czasach popularny, chociaż bardzo trudny do prawidłowego wykonania. By wdrożyć system Kontroli Zarządczej pracownicy jednostek finansów publicznych często muszą przejść odpowiednie szkolenia, dzięki którym nabędą odpowiednią wiedzę teoretyczną i będą mogli zacząć pracować nad dokumentacją kontroli zarządczej. Rozwiązanie to jednak jest bardzo czasochłonne a tego zasobu podmioty objęte ustawą mają coraz mniej.

Nasz zespół wdrożeniowy, dzięki doświadczeniu nabytemu przy wdrażaniu systemów zarządzania opartych na normach ISO w administracji publicznej, przygotował wzorcowy system dokumentacji spełniających standardy Kontroli Zarządczej z zakresu wspierania zarządzania jednostką finansów publicznych. Wdrożenie wspomagane jest serią szkoleń dla pracowników jednostki, ponieważ rozwijanie świadomości na temat systemu Kontroli Zarządczej wśród pracowników merytorycznych przyczynia się w prosty sposób do praktycznego nadzorowania systemu w późniejszym, rozwojowym czasie. By ograniczyć liczbę nowych procedur podczas wdrażania nasz zespół stara się jak najbardziej korzystać z rozwiązań, procedur, które w sposób naturalny już funkcjonują w podmiocie.

Dzięki naszym rozwiązaniom w jednostce finansów publicznych Kontrola Zarządcza będzie wdrożona w możliwym najszybszym okresie czasu oraz w późniejszym czasie będzie funkcjonować na wysokim standardzie spełniającym nie tylko wymogi ustawowe lecz również wymogi przedstawione w normach ISO 9001 oraz ISO 27001.

Zapytaj o wdrożenie w Twojej firmie

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

W pozostałych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:

sekretariat@volvox.pl