Czcionka:

Kontrast:

Audyt Bezpieczeństwa Informacji

Realizacja usługi audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. KRI, kontrola zarządcza) i aktualnymi normami (ISO 27001).

Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW oraz Ustawa o Ochronie Danych Osobowych narzucają szereg wymagań z zakresu ochrony danych osobowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, proponujemy przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji – spełnienie wymogów RODO oraz przygotowanie stosownej dokumentacji.

Posiadamy wieloosobowy, doświadczony zespół ekspertów, który będzie do dyspozycji organizacji w zakresie proponowanych zadań. Obecnie funkcje Administratorów Bezpieczeństwa Informacji pełnimy w ponad 150 jednostkach, obejmujących sektor finansów publicznych oraz komercyjny. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, potwierdzone licznymi certyfikatami oraz referencjami.

Audyt stanu zastanego i określenie poziomu spełnienia wymagań UODO/RODO.

Audyt poziomu spełnienia wymagań bezpieczeństwa i ochrony danych pod kątem wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych wraz z rozporządzeniami, wymaganiami normy PN ISO/IEC 27001 jako dobrych praktyk dla wdrożenia wymagań RODO.

 

Ramowy zakres audytu:
Proponujemy przeprowadzenie przeglądu audytowego i dokonanie oceny zgodności i spójności systemów zabezpieczenia i ochrony informacji wraz z spójnością zapisów dokumentacyjnych wdrożonych systemów z wymaganiami aktualnych przepisów prawa i kontroli poprzez:

  • Wykonanie szeregu testów penetracyjnych infrastruktury ICT,
  • Wykonanie przeglądu spójności dokumentacyjnej systemu,
  • Wykonanie analizy dokumentacyjnej treści procedur i dokumentacji z obszaru Ochrony Danych Osobowych pod kątem spójności z pozostałymi wymaganiami wdrożonych systemów w ramach wymagań norm ISO i obowiązującego prawa.

Zapytaj o wdrożenie w Twojej firmie

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

W pozostałych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:

sekretariat@volvox.pl