Copyright © 2015 by Volvox  - Wszelkie prawa zastrzeżone
Słowa kluczowe dla strony:
Zarządzanie jakością - ISO 9001, System Bezpieczeństwa Informacji - SBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001,SZBI, Kontrola zarządcza, Audyt organizacyjny, Audyty organizacyjne,
Zarządzanie projektami, AQAP, Kontrola wiedzy, Kontrola kwalifikacji, Oprogramowanie monitorujące, Oprogramowanie audytowe, Wartościowanie stanowisk pracy, Profil zaufany, Testy penetracyjne, Audyt
projektów, Audyt legalności, Doradztwo, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka, Strategie rozwoju, CRM, BCM, Ryzyko, Ochrona danych osobowych, Ochrona  i bezpieczeństwo informacji.
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Czytaj więcej.
Audyty organizacyjne
Przez audyt wewnętrzny organizacji rozumie się proces uzyskiwania dowodów zgodności pomiędzy normami i przepisami, dokumentacją organizacji oraz stanem faktycznie prowadzonych działań, stwierdzonym w trakcie audytu.
Audyt wewnętrzny jest uniwersalnym narzędziem monitorowania i kontroli organizacji. Do celów realizowanych podczas audytów wewnętrznych należy:
• Weryfikacja spełnienia wymagań stawianych przez przepisy i normy,
• Ocena skuteczności identyfikacji wymagań klientów oraz stopnia ich spełnienia,
• Badanie skuteczności zachodzących procesów oraz efektywności organizacji,
• Sprawdzenie komunikacji pomiędzy powiązanymi komórkami,
• Poszukiwanie obszarów doskonalenia organizacji,
• Ocena dostawców.
Audyt wstępny
(zerowy)


Przeprowadzany jest w organizacjach, gdzie System Zarządzania Jakością nie został sformalizowany. Jego zadaniem jest rozpoznanie stanu faktycznego organizacji. Pozwala na ustalenie harmonogramu prac z uwzględnieniem istniejącej struktury organizacji oraz dostępnych zasobów..
Audyt doskonalący

Jego celem jest wskazanie istniejących niezgodności i obszarów doskonalenia systemu. Audyt taki może być prowadzony bezpośrednio przez samą organizację. Jednak bardzo często udział zewnętrznego audytora pozwala na obiektywną ocenę stanu rzeczy, ze względu na jego bezstronność i niezależność.
Audyt sprawdzający

Jest ostatnim etapem prac wdrożeniowych. Jego zadaniem jest przede wszystkim wykazanie jak największej ilości luk i niezgodności w systemie. Pełni też funkcję psychologiczną - pokazuje jak wygląda audyt certyfikacyjny (audyt strony trzeciej), dzięki czemu można się do niego lepiej przygotować.
Audyt certyfikujący

Jest przeprowadzany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą (posiadającą odpowiednie uprawnienia- często międzynarodowe). Celem audytu certyfikującego jest uzyskanie poświadczenia strony trzeciej, że podjęte działania pozwalają na osiąganie założonych celów, że są stosowane przewidziane wcześniej procedury, w końcu że działania, procedury są zgodne z normą. Audytorzy certyfikujący szukają dowodów potwierdzających zgodność funkcjonowania systemu z normą.
43-360 Bystra k. Bielska-Białej
ul. Szczyrkowska 8

tel: 33 497-99-99
fax: 33 496-47-31